اساتید آموزشگاه گلپایگانی

بخشهایی از صحبتهای استادحسن گلپایگانی با روزنامه ایران

بخشهایی از صحبتهای استادحسن گلپایگانی با روزنامه ایران درخصوص وضعیت موسیقی ایرانی ،ردیف فراز و فرود،هنرمندان و موسیقیدانان پیشکسوت… ۱۳۹۷/۱۲/۲۲