کوتاه در مورد یک مجموعه ماندگار آوازی

روزنامه اطلاعات ، اردیبهشت ۱۳۹۴