اساتید آموزشگاه گلپایگانی

001
005
008
004
006
007
0002
009
010
011
014
015
0019

نگاهی به اثر جدید «مرکب خوانی»

نگاهی به اثر جدید «مرکب خوانی» یادگار دیگری از خاندانِ آواز ایران نگارش: محمدرضا ممتازواحد اوایل دهه نود، مجموعه «فراز و فرود در آسمان ردیف موسیقی آوازی ایران» توسط مرکز موسیقی حوزه هنری (در زمان مدیریت رضا مهدوی) و با اجرای ردیف دانِ آوازخوان استاد حسن گلپایگانی (قاسم) و سنتورنوازی فرزند هنرمندش هانی گلپایگانی منتشر […]